Mac下iTerm2配合zsh食用 体验Up!
Pin Young Lv9

Mac下默认的bash终端使用久了,感觉很多地方都不方便,所以就准备安装zsh,听说跟oh my zsh更配哟!

安装zsh && oh my zsh

需要注意的是,当你安装了zsh并默认使用zsh,那么你配置的/.bash_profile文件将失效,应改为使用/.zshrc文件

查看本地已经看装的shell
1
cat /etc/shells

我这里显示如下:
https://qiniu.sukoshi.xyz/attach/2018-08/85454CBE-87E0-4078-B1B4-0E8743A8302C.png

Mac下默认是安装了zsh的

安装zsh

如果本地没有zsh可以使用brew安装

1
brew install zsh
切换默认shell为zsh
1
chsh -s /bin/zsh

查看是否切换成功:

1
echo $SHELL
安装oh my zsh

先确保本地已安装git

1
2
3
4
5
// 使用curl安装
sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)"

// 使用wget安装
sh -c "$(wget https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh -O -)"
修改oh my zsh主题

oh my zsh 主题都存放在~/.oh-my-zsh/themes/目录下
如吧主题修改为
ys

1
vim ~/.zshrc

ZSH_THEME改成ys

1
ZSH_THEME="ys"

更新配置

1
source ~/.zshrc

zsh的自动补全真的很好用,当你scp文件到服务器的时候,如果服务器设置了免密码ssh登入,按tab好像可以自动补全服务端的目录OwO

安装iTerm2

使用brew安装

1
brew cask install iterm2

iterm2的分屏功能和多tab页合并是我最喜欢的,有时候开发需要在后台启几个server,用iterm2,一个窗口就搞定,体验很棒!

command+d垂直分割,command+shift+d水平分割,如果你的屏幕够大,可以一直分割。

右键New Tab即可创建一个新的tab页,按下command+数字切换对应的tab页。

https://qiniu.sukoshi.xyz/attach/2018-08/0A7F3652-1493-43E1-849A-F2F082B66E76.png

设置快捷打开方式:

在iterm2为焦点的情况下,按command+,,选中Keys,找到Hotkey打勾即可,默认快捷键为optin+space

https://qiniu.sukoshi.xyz/attach/2018-08/DE2819F8-2778-4114-986A-F4A2D0268E40.png

以上!!!